X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نا امنی

شنبه 15 دی‌ماه سال 1386 11:12 ب.ظ نویسنده: دخت اسپادان نظرات: 1 نظر چاپ
نا امنی
 
افراد ضعیف و سست بنیان بعلت داشتن احساس ناامنی،در کارشان
 
پیشرفتی حاصل نمیگردد. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت اینگونه
 
انسانها در بی میلی آنها برای نشان دادن برش از خودشان نهفته
 
 شده باشد. علت ترس نیست؛ فقدان اطمیـنان و اعـتـمـاد باعث عقب
 
ماندن آنها میگردد. برای مثال عدم برخورداری از تجربه در بخشی
 
بخصوص، می تواند موجب پدید آمدن احساس عدم اعتماد به نفس
 
 در فرد شود. مثال بیان شـده در قـسمت قبل در این مورد نیز قابل
 
 بیان است با این فرق که کارمند از هـمـان ابـتـدا اصلا" از انـجـام کـار
 
مـحولـه امـتـنـاع ورزیـده و با بهانه آوردنهای گوناگون به کار فرمای
 
 خود اینگونه القا میکند که نمی تواند از عهده چنین مسؤلیتهایی برآید.
 
در اینـجا نـیـز مـسئله هزینه فرصت از دست رفته مطرح است. برخی
 
افراد مایل نیستند برای پیـشرفت و تـرقی دادن مـوقـیـعت شـغلـیـشان
 
در زمان مـحدود خـود بـه داد و ستد بپردازند اما اینگونه گزینه ها و
 
 پیشنهادات کاری بخشی از زندگی مـحسـوب میـگـردنـد. بنابراین
 
ببینید که چه چیزی برای شما بیشتر اهمیت دارد و با اطمینان خاطر
 
 تصمیمـی مناسب بگیرید.

اطرافیان
 
ممکن است شما همه شرایط لازم برای منعکس نمـودن فردی موفق
 
از خود را دارا باشید، اما آیا دوستانتان شـما را در این راه همراهی
 
میکنند؟ ممکن اسـت آنـها دیـدگـاه مـتـفـاوت و مـتـضـادی از مـوفـقیت
 
 نسبت بشـما داشـتـه باشند. ( و یا اصلا" دیـدگاهی نداشته باشند )
 
دوسـتـان به علت تاثیرات منفی راه رسیدن بـه موفـقیـت را برایتان
 
سخت و دشوار میکنند.
 
برخی از اطرافیان حتی ممکن است متوجه پـتـانـسیـل واستعدادهای
 
 نهانی شما نشده و باعث زمین خوردگی وتردید در قابلیتها و
 
 تواناییها گردند. حتی برای نامزد و یا همسرتان ممکن است این
 
تصور بوجود آید که توانمندیهای شما هنـوز بـرای خودتان ثابت
 
 نشده و این میتواند به بدبینی آنها نسـبت بـه آیـنـده تان منجر
 
 گردد. این موضوع ممکن است باعث نا امیدی و تضعیف روحیه
 
شود، اما بیاد داشته باشید که نباید دیگران را مقصر بدانید؛ شما
 
فقط یک قربانی بیگناه نیستید.با وجود ابراز بی اعتنایی آنها هنگام
 
 بیان ایده های کاری جدیدتان،بخاطر داشـته باشید که این شما
 
 هستید که چنین همراهانی را در آن لحـظـه و لـحـظـات آتی برای
 
 خود برگزیده اید.
 
اگر این گونه روابط دوستی برایتان اهمیت دارد، کاری که باید
 
 انجام دهید همسو نمودن دوستانتان با سیستم و خط مشی خود
 
 است.چنانچه توانـستـید متقاعدشان کـنید که انسانی شایسته
 
اعتماد و اطمینان میباشید، آنها را دوستان واقـعـی خـود دانسته
 
و در غیر اینصورت برای همیشه از زندگی خود بیرونشان کنید.
 
فقدان منابع
 
هیچ چیزی ناهنجار تر از این مـوضـوع نـیست که انسان با وجود
 
داشتن همه قابلیـتهای لازم جـهت رسـیدن بـه مـوفقیت، فقط بخاطر
 
 عوامل خارج از کنترل خود، از پیشرفـت باز ماند. فقدان منابع مالی
 
و یا کمبود زمان بدلیل نگهداری از خانواده و یا مسؤلیتهای دیگر
 
 میتواند یک قاتل واقعی باشد. رشد کـردن زیـر خـط فقر و یا تامین
 
 نمودن نزدیکانی که به شما نیازمند هستند، آینده را بسیار متفاوت
 
از آن چـیـزی کـه در تصـورتـان بوده ترسیم خواهد نمود.
 
بسیاری از مواقع بـدنـیـا آمدن یک بچه و یا بیماری ناگهانی افراد
 
 خانواده باعث لغو شدن برنامه ها و بازماندن انسان از عملی
 
کردن اهـدافـش خـواهـد شد. این هم یکی دیگر از حقایق تلخ
 
زندگی است که همیشه امور بر وقف مراد آدمی نمی باشد.
 
البته باید دانست که موفقیت نه فقط بر اساس مقیاسهای متفاوت،
 
 بـلـکه در مـکانهـا و شرایط گوناگون نیز مورد سنجش قرار میگیرد.
 
 موفقیت مالی ممکن است هدف اصلـــی شما باشد، اما پدری خوب و
 
 کارمندی سخت کوش بودن برای تامین کردن یک خانـــواده نوپا نیز
 
 به همان اندازه پر معنی و ارزنده است. باید پذیرفت که زندگی و
 
هدفهـای مــورد نظر انسان ممکن است دستخوش تغییرات قرار
 
 بگیرند که در این شرایط، تـوانـایی شما در تطبـیق خود با این
 
تغییرات یک مقیاس بزرگ موفقیت بشمار میرود.
 
نیاز به دیدگاهی درون نگر
 
یک معلم مدرسه، راهبه، افسر ارتش و سرایدار میتوانند بطرق
 
 مختلفی مـوفق باشنـد. با اینکه موفقیت در کار ممکن است جذابتر
 
 از همه بنظر برسد، اگر در زمان مـورد انتـظار به آن دست نیافتید،
 
 بیم ناک نگردید. یـک قـدم بـه عـقـب بـازگـشـته و عـلـت را بـررسـی
 
 نمایید.
 
خواه دوستانتان مقصر باشند و خواه اعتماد بنفستان، دقت کنید
 
 که قدمهای صحیـحـی جهت بهینه نمودن فرصتها برای بدست
 
آوردن موقعیتی موفقتر و راضی کننده تر بردارید